Original Article


Efficacy and safety of naldemedine treatment for opioid-induced constipation in gastrointestinal cancer: a retrospective analysis

Hiromi Nishiba, Hisao Imai, Yukiyoshi Fujita, Eriko Hiruta, Takashi Masuno, Shigeki Yamazaki, Hajime Tanaka, Teruhiko Kamiya, Masako Ito, Satoshi Takei, Masato Matsuura, Junnosuke Mogi, Kyoko Obayashi, Koichi Minato

Download Citation