Original Article


Naprapathy attenuates neuropathic pain after brachial plexus injury

Bin Xiao, Anqi Ma, Zhengyu Li, Shenyu Zhang, Xiaojun Xu, Junming Zhou, Weijiang Li, Jing Zhang, Fei Yao

Download Citation