Original Article


Difficulty swallowing and food bolus obstruction in advanced cancer: association with the cachexia-related quality of life

Hiroyuki Otani, Koji Amano, Tatsuya Morita, Tomofumi Miura, Naoharu Mori, Ryohei Tatara, Takaomi Kessoku, Akihiro Tokoro, Keita Tagami, Masanori Mori, Tomohiko Taniyama, Nobuhisa Nakajima, Erika Nakanishi, Jun Kako, Mitsunori Miyashita

Download Citation