Narrative & Evidence-based Medicine for Traditional Medicine: from Basic Research to Clinical Practice and Trial

Posted On 2022-08-25 09:11:17

Editorial on Narrative & Evidence-based Medicine for Traditional Medicine: from Basic Research to Clinical Practice and Trial
Practice and thinking of modern clinical research of traditional Chinese medicine
Bo Li, Lyubima Despotova-Toleva

Original Article on Narrative & Evidence-based Medicine for Traditional Medicine: from Basic Research to Clinical Practice and Trial
Effect of Tang-Shen-Ning decoction on podocyte epithelial-esenchymal transformation via inhibiting Wnt/β-catenin pathway in diabetic mice
Fang-Qiang Cui, Yan-Bin Gao, Yue-Fen Wang, Yuan Meng, Zhen Cai, Cun Shen, Xin-Can Jiang, Wen-Jing Zhao

A brief discussion on evidence-based clinical research of traditional Chinese medicine
Yu Xin, Yan-Yan Dai, Xiu-Wen Zhang, Hao-Xin Yang, Ai-Lin Hou, Kai Yang, Ze-Yu Li, Bo Li, Hui Liu

Randomized controlled trials of Chinese herbal medicine published in English from 2010 to 2019: a bibliometrics study
Jing Hu, Hui-Na Zhang, Shuo Feng, Yan-Xiang Ha, Chong-Yang Wei, Xue-Jiao Wang, Rui Zhang, Bo Li

Efficacy and safety of traditional Chinese medicine on treating oligomenorrhea: a systematic review and meta-analysis
Yannan Li, Guozhen Zhao, Wei Shi, Yin Zhang, Hanlin Diao, Nan Ding, Panpan Li, Fang Zhang, Lei Yang, Mengyao Sun, Hang Yu, Bo Li, Li Xu

Efficacy and safety of Huazhi Rougan granule in the treatment of non-alcoholic fatty liver: a systematic review and meta-analysis
Tianyuan Wang, Jin Song, Jing Hu, Shuo Feng, Huina Zhang, Hong Wang, Bo Li

Systematic review and pathway enrichment analysis of Chinese medicine in preventing recurrence and improving prognosis of cholelithiasis after gallbladder-preserving lithotripsy
Bo Li, Yiyi Lin, Bo Nie, Guozhen Zhao, Xiatian Zhang, Mengting Zhu, Jing Hu, Po Huang, Shuo Feng, Ruijin Qiu, Guihua Tian, Shengsheng Zhang, Hongcai Shang

Review Article on Narrative & Evidence-based Medicine for Traditional Medicine: from Basic Research to Clinical Practice and Trial
Narrative review of exosomes: novel players in vascular calcification of chronic kidney disease
Shiyi Liu, Ning Zhang

Narrative review of home care for palliative patients in general practice
Lyubima Despotova-Toleva, Nina Toleva-Nowak

Study Protocol on Narrative & Evidence-based Medicine for Traditional Medicine: from Basic Research to Clinical Practice and Trial
Protocol for developing clinical practice guidelines on traditional Chinese medicine therapy for influenza
Guozhen Zhao, Yuhong Guo, Wei Chen, Bo Li, Tengfei Chen, Youran Lu, Yumeng Yan, Yafan Wang, Qingquan Liu

Disclosure:
The series “Narrative & Evidence-based Medicine for Traditional Medicine: from basic research to clinical practice and Trial” was commissioned by the editorial office, Annals of Palliative Medicine without any sponsorship or funding. Bo Li and Lyubima Despotova-Toleva served as the unpaid Guest Editors for the series.