Vol 11, No 3 (March 28, 2022): Annals of Palliative Medicine

Original Article

Factors affecting sarcopenia in older patients with chronic diseases
Bingqing Xu, Zhengli Guo, Binxian Jiang, Kaiyu Zhang, Wenyu Zhu, Xiaoyi Lian, Yihui Xu, Zhijuan Zhao, Lei Liu
The relationship between peripheral blood inflammatory markers and diabetic macular edema in patients with severe diabetic retinopathy
Yan Zhu, Qi Cai, Panpan Li, Yue Zhou, Mudong Xu, Yu Song
A systematic review and meta-analysis of the efficacy and complication rates of augmentation rhinoplasty with autologous cartilage and silicone prosthesis
Chenwen Wu, Shuifa Yang, Guoyu Zheng, Can Huang, Jun Tu
Systematic review and meta-analysis on the influence of thyroid dysfunction in early pregnancy on pregnancy outcomes under ultrasound guidance
Xuna Geng, Yu Chen, Shiying Li, Weijing Wang, Wei Wu, Congxin Sun, Na Li, Lufang Wang
Therapeutic effects and safety of early use of sacubitril/valsartan after acute myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis
Li Zhang, Kun Yan, Hanru Zhao, Yunfeng Shou, Tong Chen, Jianfei Chen
The efficacy and safety of dapagliflozin combined with oral hypoglycemic agents in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis
Xuezhong Xu, Wen Xu, Qingqing Zhuo, Yan Yan
A retrospective cohort study of intensive gastric variceal ligation versus endoscopic gastric variceal obturation in the management of gastric variceal bleeding
Xuechen Liu, Na Wang, Shulin Jiang, Chuanjie Yang, Kunyi Liu, Li Liu, Hongwei Du, Huihui Ma, Hui Tian, Yonghong Zhou, Zhijie Feng, Huiqing Jiang
Effects of anemia during the third trimester of pregnancy on postpartum depression and pregnancy outcomes in pregnant women older than 35 years: a retrospective cohort study
Qianqian Tian, Suyun Chen, Dongmei Jiang
Reliability and validity of the Chinese version of the spiritual health scale
Meijuan Cao, Liyan Zou, Binyu Zhao, Yijia Qiu, Huiping Liu, Guofang Wei
The application value of early postoperative pain management (EPPM) combined with skin temperature monitoring (STM) after flap repair of soft tissue defects in the lower limbs: a non-randomized controlled trial
Hongyan Shen, Zhiying Zhao, Jianjiang Liu, Hongyan Zhou
Analysis of the clinical effect of the concept of “shoulder preservation” in the treatment of proximal humeral fractures: a retrospective cohort study of 66 patients
Shuaixian Tao, Qiang Wang, Yuangong Shi, Rong Ren, Baoming Tang, Zhonglin Lu, Zeqing Li, Yuanhong La, Dedong Weng, Zhaowei Li
Percutaneous minimally invasive treatment of transverse patellar fracture using cannulated screws combined with high-strength sutures and Nice knots: a retrospective study
Xueyuan Jia, Yongwei Wu, Yongjun Rui, Yunhong Ma, Jun Liu, Jianbing Wang, Yapeng Wang, Peng Wang, Junhao Luo, Ming Zhou
Efficacy and safety of angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers in diabetic nephropathy: a systematic review and meta-analysis
Yuan-Hong Du, Cheng-Jing Guan, Lin-Yu Li, Ping Gan
The efficacy and safety of combined traditional Chinese and western medicine in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease complicated with respiratory failure: a systematic review and meta-analysis study
Peifen Huang, Xiaoyang Lin, Yin Liu, Zhengjun Hou
The correlation between human leucocyte antigen amino acid residue matching before keratoplasty and postoperative rejection: a systematic review and meta-analysis
Tingshuai Jiang, Manhong Li, Ming Zhang