Vol 10, No 1 (January 31, 2021): Annals of Palliative Medicine

Original Article

Effectiveness of using hydrocolloid dressing combined with 3M Cavilon No-Sting Barrier Film to prevent facial pressure injury on medical staff in a COVID-19 designated hospital in China: a self-controlled study
Shuanghong Zhang, Shidong Hu, Hezhen Chen, Xiaohui Jia
Efficacy and safety of domestic and imported gefitinib in patients with advanced non-small cell lung cancer
Huawei Cheng, Hongyue Liu, Qiong Du, Hui Zhang, Xiaodan Zhang, Yangkui Wang, Jingjing Shao, Feng Yang, Bo Zhang, Jing Shi, Yuguo Liu, Nan Wu, Silu Xu, Qing Wei, Yancai Sun, Qing Zhai, Bo Yu
Investigation of the mechanism of the reduction of anthracycline-induced cardiotoxicity by Qishen Huanwu Capsule based on network pharmacology
Feng Wang, Lixin Wang, Fangru Liu, Li Meng, Na Zhao, Xingrong Zhai, Honggui Liu, Jing Yang
Validation of a novel prognostic index: BMS-Score for patients with brain metastases of small cell lung cancer
Ru Hou, Hongwei Li, Jianzhong Cao, Xin Song, Xiaqin Zhang, Weili Wang
Exploration of CT manifestations of different clinical types of novel coronavirus pneumonia
Xue-Ying Li, Yang Zhou, Zi-Xuan Kong, Mei-Dan Hou, Ning Luo, Wei-Hang Sun, Nan Huang, Chao Yang, Ao-Dan Zhang, Yu-Shi Li
Epidemiology of periodontal disease in adolescents in mainland China, 1983–2020: a systematic review and meta-analysis
Li Xiao, Kalen Karapen, Shi Dong, Hongmei Yang, Xiaonan Zhang
The effect of intravenous infusion on the rapid recovery of elderly patients treated with painless colonoscopy and the value of ultrasonic measurement of the inferior vena cava diameter in guiding intravenous infusion
Qingqin Xu, Hong Tu, Shunju Xiang, Qinghua Tan, Xiao Wang
The prevalence of polycystic ovarian syndrome in Chinese women: a meta-analysis
Qiao Wu, Jing Gao, Dingxi Bai, Zhi Yang, Qing Liao
A 12-hour rapid titration method for cancer pain: a randomized, controlled, open-label study
Jianmiao Liang, Lifu Chen, Shuang Yang, Hua Zhang, Limei Li, Zecheng Chen, Shunda Zhang, Haibing Xian, Yicong Tang, Yanming Deng, Weineng Feng
Effects of alprostadil combined with tanshinone IIa injection on microcirculation disorder, outcomes, and cardiac function in AMI patients after PCI
Yang Lu, Yongjin Yan, Xiaofeng Liu
The effect of electroacupuncture on regulating pain and depression-like behaviors induced by chronic neuropathic pain
Wenjie Cong, Yu Peng, Bojun Meng, Xiang Jia, Zhenzhen Jin
Effectiveness of vitamin D supplementation on lipid profile in polycystic ovary syndrome women: a meta-analysis of randomized controlled trials
Jiaxi Luo, Tao Li, Jialing Yuan
Acoustic parameters for the evaluation of voice quality in patients with voice disorders
Gelin Li, Qian Hou, Chi Zhang, Zhen Jiang, Shusheng Gong
Taurine attenuates the damage of lupus nephritis mouse via inactivation of the NF-κB pathway
Huan Luo, Chun-Jie Geng, Shi-Min Miao, Li-Hua Wang, Qiang Li
Correlation between interleukin-6, interleukin-8, and modified early warning score of patients with acute ischemic stroke and their condition and prognosis
Liya Zhang, Dongxun Xu, Tianzhao Zhang, Wei Hou, Layong Yixi
Jianpi Yiqi Shexue ameliorates immune thrombocytopenia related fatigue by regulating mitochondrial function
Yayue Zhang, Jia Wang, Jieyin Gao, Ming Guo, Haiyan Chen, Junxia Liu, Ling Li, Junyao Liao, Xinyi Chen, Haiyan Lang
Vitamin D improves levels of hormonal, oxidative stress and inflammatory parameters in polycystic ovary syndrome: a meta-analysis study
Jun-Feng Zhao, Bai-Xue Li, Qi Zhang
Effects of post-exercise recovery methods on exercise-induced hormones and blood fatigue factors: a systematic review and meta-analysis
Peifei Gu, Linhuan Zhang, Ximing Zheng, Xin’an Zhang
Efficacy of external fixation of a straight silicone stent in the treatment of subglottic stenosis
Gui Huang, Jie He, Shanna Li
Serum IL-6 as a vital predictor of severe lung cancer
Jian An, Qihua Gu, Liming Cao, Huaping Yang, Pengbo Deng, Chengping Hu, Min Li
Lazarus type response to immunotherapy in three patients with poor performance status and locally advanced NSCLC: a case series and literature review
Nai-Fu Nie, Zhu-Lin Liu, Ming-Xia Feng, Lan Liu, Nuo Luo, Li Li, Yong He
Stereotactic radiosurgery for treatment of large cerebellum metastases from lung cancer
Mingyao Lai, Shaoqun Li, Jiangfen Zhou, Junjie Zhen, Juan Li, Qingjun Hu, Changguo Shan, Ruyu Ai, Weiping Hong, Hui Wang, Minting Ye, Yanying Yang, Xiao Xiao, Lei Wen, Zhaoming Zhou, Cheng Zhou, Linbo Cai
The management of elderly patients with lung cancer: a single center retrospective study
Ping Wang, Chunyan Li, Yang An, Xiaoqian Wang, Zhixin Liang, Liang’an Chen
Clinical study of first-line endocrine therapy for type ER+/PR+ and ER+/PR− advanced breast cancer
Mengwei Zhang, Min Yan, Huimin Lv, Limin Niu, Huiai Zeng
Clinical observation and analysis on the significance of quick sequential organ failure assessment in 74 non-ICU patients with sepsis
Xiaoyun Zhang, Junli Deng, Juan Chen, Yuancheng Huang, Liang Wu
Staged versus conventional nursing for patients receiving chemotherapy for advanced non-small cell lung cancer: a before and after study
Leijuan Zhu, Lijia Chen, Haifeng Kan, Pengfei Cai
Observation of the effect of a 7-day gradual early functional exercise program in middle-aged and young patients with acute myocardial infarction after percutaneous coronary intervention
Yan Yang, Lixing Sun, Weijiao Feng, Dan Sun
Parallel guidewire technique in acute ischemic stroke secondary to carotid artery dissection
Xiongjun He, Liang Zhang, Kaifeng Li, Ming Hu, Hongxing Zhou, Jie Li, Yajie Liu
Home enteral nutrition for postoperative elderly patients with esophageal cancer
Xueyu Chen, Guangyin Zhao, Lianggang Zhu
Blood gas analysis of healthy people in Diqing Tibetan Autonomous Prefecture in Yunnan Province
Guo-Hui Li, Yun-Qi Zhang, Hai-Qin Zhang
A novel full endoscopic annular repair technique combined with autologous conditioned plasma intradiscal injection: a new safe serial therapeutic model for the treatment of lumbar disc herniation
Jizheng Li, Xiaofeng Yuan, Fanbing Li, Fuke Wang, Yanlin Li, Enbin Wang, Xianguang Yang, Yaoyu Xiang, En Song
Associated factors of orthostatic hypotension in the elderly essential hypertension patients and relationship between orthostatic hypotension and early renal damage
Xuelian Chen, Yu Kang, Dili Xie
Mitigation of acute radiation-induced brain injury in a mouse model using anlotinib
Xiao-Han Gao, Jing Zheng, Long Ma, Long-Bo Ma, Yu-Jie Zhai, Fang-Fang Yang, Sheng-Jie Wang, Qing-Shuai Fan, Jie Wen, Heng-Lu Wang, Xiao-Han Wu, Shao-Shui Chen, Chang-Min Liu
Effect of continuous nursing based on the Omaha System on cancer-related fatigue in patients with lung cancer undergoing chemotherapy: a randomized controlled trial
Li Ning, Changrong Yuan, Yimin Li, Li Wang, Yujing Chen, Amao Tang, Huichun Feng
An analysis of public awareness of core information on tuberculosis in Guizhou Province
Renhua Zhang, Yafei Li, Hao Yu, Yan Wei, Yifei Hu, Dazhi Zhao, Jiaying Li, Lin He
Effects of circadian rhythm disorder on body composition in women aged 31–40 years
Ran Meng, Yidan Cao, Yong Kong, Kai Wang, Zengkun Yang, Yingying Jia, Chen Dong, Haiyun Duan, Mengshu Han
The prevalence of bipolar disorder in autoimmune disease: a systematic review and meta-analysis
Mengyi Chen, Qi Jiang, Lei Zhang
Establishment of composite experimental animal model of brain edema after cerebral hemorrhagic
Xiao-Yong Zhao, Xiao-Li Zhang
Identification of candidate genes and pathways in dexmedetomidine-induced neuroprotection in rats using RNA sequencing and bioinformatics analysis
Li Yang, Haiying Wu, Fanglin Yang, Ping Li, Yongjie Huang, Xinyue Zhang, Chuanyun Qian
Risk factors of pleural effusion after cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in late-stage and recurrent ovarian cancer
Jin Zhao, Yanbin Zhang, Xueying Yang, Zijun Wang, Qingkun Song, Ping Gong, Shuaihong Zhao, Feiran Liu, Zhenning Zhang, Wenpei Bai, Yan Li
Application of a randomized response technique for the sensitive question survey in female sex workers in Xichang, China
Kejin Chen, Zhilei Mao, Zongda Jin, Ge Gao, Chaorong Bian
A randomized trial of the dural puncture epidural technique combined with programmed intermittent epidural boluses for labor analgesia
Jing Wang, Longxin Zhang, Lihua Zheng, Peihan Xiao, Yuping Wang, Li Zhang, Min Zhou
Effect of alcohol on the progress of hepatitis B cirrhosis
Enhao Zhou, Chun Yang, Yuwen Gao
Development and clinical application of nursing-sensitive indicators for midline catheterization care using evidence-based methods
Wei Li, Yandi Wen, Yuluo Du, Weimei Huang, Hongxing Ye, Jing Cao, Weixiang Luo, Xueyan Liu
The effect of the integrated delivery system on managing hypertension in rural areas of China
Xin Feng, Wenming Feng, Ping Shen, Zhen Wang, Jiantong Shen, Bing Wang
Resilience, self-efficacy, social support, and quality of life in patients with skin defects of the lower extremity after flap transplantation
Lijuan Yuan, Zhiying Zhao
Comparison of ultrasound-guided costoclavicular and supraclavicular brachial plexus block for upper extremity surgery: a propensity score matched retrospective cohort study
Long Zhang, Rufa Pang, Liangguang Zhang
Pregnancy outcomes in patients with tubal infertility following laparoscopic treatment: a multivariate predictive study
Liyi Zhang, Fengxi Jiang, Ruihong Qi, Wei Fu, Yuzhen Wang, Dingqing Gui
Meta-analysis of the impact of role stress on the turnover intention of medical staff in tertiary hospitals
Shanshan Yang, Yi Qiu, Jian He
Management of intractable pain in patients treated with hemorrhoidectomy for mixed hemorrhoids
Jingjuan Feng, Jian Cheng, Feng Xiang
Investigation of the potential mechanism of farnesol in protecting the intestinal epithelium barrier from invasion by Candida albicans via untargeted metabolomics
Chunrong Wu, Xue Yin, Yuhui Cui, Dan Xu, Zetian Wang, Ziyang Zhou, Chunhui Yang, Jianguo Tang
Total hip arthroplasty for tuberculosis: a case series
Jin Zhang, Liang Liang, Bo Yang, Senlei Li, Xianteng Yang, Jianyang Li, Li Sun, Wei Han
The effect of comfort care based on the collaborative care model on the compliance and self-care ability of patients with coronary heart disease
Chenling Sun, Min Jia, Hui Wu, Qiaoqin Yang, Qiuchen Wang, Lichun Wang, Hong Xu
Effects of hypoxic preconditioning combined with altitude training on CD55, CD59 and the immune function of swimmers
Xi Wang, Lin Huang, Huan Gao
Cross-sectional study on the SF-36, the general self-efficacy, the social support, and the health promoting lifestyle of the young elderly in a community in Shanghai, China
Zhu Zhu, Dongping Zhu, Yanqing Jiang, Ying Lin, Ying Yang, Wei Luan
Application of ultrasound-guided external jugular vein puncture in intensive care unit (ICU) patients with severe sepsis: a randomised trial
Sha Luo, Yunna Xue, Sheng Tang, Shujuan Hou, Minjie Pei
D-galacturonic acid ameliorates the intestinal mucosal permeability and inflammation of functional dyspepsia in rats
Yu-Yao Wu, Zi-Shao Zhong, Zhen-Hao Ye, Wang Zhang, Gui-Hua He, Yi-Feng Zheng, Sui-Ping Huang
Circulating endothelial progenitor cells from septic patients are associated with different infectious organisms
Yingying Zhu, Jing Zhu, Xinghan Tian, Fusen Zhang, Lei Zhao, Jingwei Zhu, Kaixuan Lv, Nana Yang, Chunting Wang
Comparison of initial high-resolution computed tomography (HRCT) features of coronavirus disease 2019 (COVID-19) pneumonia and other viral pneumonias
Yilong Huang, Yuanming Jiang, Zhenhui Li, Dan Han, Li Wu, Jiyao Ma, Peng Wang, Ying Xie, Zhipeng Li, Xiang Li, Minchang Hong, Jialong Zhou, Chuwei Duan, Yunhui Yang, Wei Zhao, Feng Yuan, Kunhua Wang, Wenfang Yi, Bo He
Dynamic changes in chest CT findings of patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in different disease stages: a multicenter study
Yilong Huang, Zhipeng Li, Honglei Guo, Dan Han, Feng Yuan, Ying Xie, Zhi Li, Jing Zhang, Peng Wang, Yan Yang, Yudan Li, Jiyao Ma, Chunzhang Hu, Haolei Wang, Wei Zhao, Wenfang Yi, Yan Peng, Yuanming Jiang, Zhanfeng Li, Duiming Yang, Kaiming Wu, Yuchang Li, Zaihui Feng, Chaohai Liu, Guangkun Zhu, Yongyun Han, Shaofei He, Bo He, Zhenguang Zhang, Jiangyuan Pi
Clinical analysis of everolimus in the treatment of metastatic renal cell carcinoma
Zongtao Ren, Yunfeng Niu, Bo Fan, Shufei Wei, Yongliang Ma, Xiaoyu Zhang, Xiaoqiang Guo, Aili Zhang
Application of a new drainage plug for large mandibular cysts after fenestration decompression
Lin Zhang, Jing Pei, Min Huang, Wenwei Lian
Effects of off-pump coronary artery bypass graft on the clinical efficacy, surgical indicators, and cardiac function of patients with coronary heart disease
Jie Ma, Hong-Juan Liao, Feng-Wu Shi, Jing-Hui An, Shu-Guang Zhao, Qian-Li Ma
Observation of changes in left atrial and left ventricular function in patients with hypertensive disorders of pregnancy based on myocardial strain
Xinping Liu, Kaicheng Duan, Fengqin Zhu, Hui Zhang, Shu Zhang
Incidence and risk factors for diabetic retinopathy in the communities of Shenzhen
Yun Peng, Xianxian Guo, Junan Liu, Yuanyuan Yao, Hui Guo, Yuan Wang, Xuan Xiao, Lin Ye
Effects of Salvia miltiorrhiza injection on apoptosis of Schwann cells induced by hydrogen peroxide
Jingfei Zhong, Jiaming Zhou, Hui Sun, Yinping Wu, Ye Wu, Meiyuan Li
A meta-analysis of the effects of endothelial nitric oxide synthase 4ba polymorphism on renal interstitial fibrosis in diabetic nephropathy
Xieyi Sun, Hua Gan, Yunfeng Xia
Predictive efficacy of weaning index on mechanical ventilation evacuation
Yan Huo, Kun Zhang, Bin Li, Xiaofei Li, Jiuyan Shang, Liliang Ma, Zhenjie Hu
A preliminary study of MMP-9 and sCD40L in patients with coronary slow flow
Xiaobing Zhang, Jiandong Ding, Siliang Xia
Analysis of the correlation between plasma coagulation factor VII, PAI-1, and uric acid with insulin resistance and macrovascular complications in elderly patients with type 2 diabetes
Lei Li, Zhenfeng Shi, Lisha Ma, Yi Lu
The features comparison between patients in the ICU and general wards and between patients with different outcomes: a 2020 COVID-19 study
Yuan Chen, Yue Geng, Xinhui Xu, Xiaohua Chen, Jie Gao, Jian Li, Xuemin Zhang
Associations of serum cryptococcal antigen with different of clinical characteristics: a comprehensive analysis of 378 pulmonary cryptococcosis patients
Ke-Bin Cheng, Zheng-Hua Wu, Shuo Liang, Hui-Ping Li, Jin-Fu Xu

Case Report

Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia: a case report
Xingbin Dai, Fang Tian, Zuqiong Xu, Xiangtu Kong, Pengjun Jiang, Wen Xia, Xuejun Zhu
A novel method using a single lumen tube and extraluminal bronchial blocker for one-lung ventilation in severe tracheal stenosis: a case report
Hui Jia, Wen-Fei Tan, Hong Ma, Yong Cui
Coronary artery fistula and lung adenocarcinoma: a case report and literature review
Mingrui Shao, Tao Han, Xitao Chen, Ziyi Wang, Xuedong Jiang, Wenya Li
Pneumonia caused by Talaromyces marneffei in an epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation-positive advanced lung adenocarcinoma patient: a case report
Wei Liu, Jinhe Xu, Baoquan Lin, Yabin Zhang, Feilai Xie, Chengzhi Zhou, Guoxiang Lai, Lei Zhang, Zongyang Yu
Bevacizumab combined with pemetrexed successfully treated lung adenocarcinoma complicated with pulmonary tumor thrombotic microangiopathy: a case report and literature review
Lan Lu, Zhijie Wang, Huawei Li, Xue Li, Shuangyue Ma, Luhua Wang, Boyan Yang
Tailing effect of PD-1 antibody results in the eradication of unresectable multiple primary lung cancer presenting as ground-glass opacities: a case report
Shibo Wu, Dan Li, Jinping Chen, Weizhuang Chen, Feng Ren
Successful treatment of advanced alveolar soft part sarcoma with camrelizumab combined with apatinib: a case report
Zhen Xu, Yong Zhang, Yong-Hua Yu
Immune checkpoint inhibitor-induced myocarditis in lung cancer patients: a case report of sintilimab-induced myocarditis and a review of the literature
Huanhuan Bi, Dunqiang Ren, Qiang Wang, Xiaoqian Ding, Hongmei Wang
Camrelizumab combined with lenvatinib in the treatment of gastric cancer with liver metastasis: a case report
Ke Wang, Haoyang Wang, Yan Lv, Huiling Liu, Jiabin Liu, Ying Zhang
Imipenem-resistant Pseudomonas aeruginosa treated with piperacillin/tazobactam in a patient with severe pneumonia: a case report and related literature review
Lu He, Aiguo He, Yan Qian
Successful treatment of a patient with brain metastases from endometrial cancer using Niraparib: a case report
Qing Wang, Fenghua Zhang, Hongyan Gao, Yun Xu
Anti-PD-L1 immune checkpoint inhibitors in combination with etoposide and platinum for extensive-stage small cell lung cancer: a case report
Lei Xue, Baishen Chen, Junshuang Lin, Jiangzhou Peng

Editorial on Palliative Care in Neuro-Oncology1

Palliative care in neuro-oncology
Jerome J. Graber, Hany Soliman

Original Article on Palliative Care in Neuro-Oncology1

Dignity therapy for patients with brain tumours: qualitative reports from patients, caregivers and practitioners
Melissa B. Korman, Janet Ellis, Jennifer Moore, Denise Bilodeau, Sarah Dulmage, Margaret Fitch, Christina Mueller, Arjun Sahgal, Claire Moroney

Review Article on Palliative Care in Neuro-Oncology1

Narrative review of palliative hypofractionated radiotherapy for high grade glioma
Hina Saeed, Yolanda D. Tseng, Simon S. Lo
Overview of prognostic factors in adult gliomas
Akanksha Sharma, Jerome J. Graber
Distinguishing and treating depression, anxiety, adjustment, and post-traumatic stress disorders in brain tumor patients
Alec W. Gibson, Jerome J. Graber
Legal assistance in dying for people with brain tumors
Elie Isenberg-Grzeda, Katie Sofie, Evgenia J. Larrivee, Jerome J. Graber
Update on the management of elderly patients with glioblastoma: a narrative review
Sarah A. Ironside, Arjun Sahgal, Jay Detsky, Sunit Das, James R. Perry
An overview of leptomeningeal disease
Timothy K. Nguyen, Eric K. Nguyen, Hany Soliman
Narrative review of neurocognitive and quality of life tools used in brain metastases trials
Krista Ariello, Hendrick Tan, Hany Soliman
Radiotherapy to the brain: what are the consequences of this age-old treatment?
Caryn Wujanto, Balamurugan Vellayappan, Eric L. Chang, Samuel T. Chao, Arjun Sahgal, Simon S. Lo
Bereavement care for family caregivers of neuro-oncology patients
Sue E. Morris, Timothy S. Sannes
Religious/spiritual concerns of patients with brain cancer and their caregivers
Petra J. Sprik, Beba Tata, Brian Kelly, George Fitchett

Disclosure:

1. The series “Palliative Care in Neuro-Oncology” was commissioned by the editorial office, Annals of Palliative Medicine without any sponsorship or funding. Jerome J. Graber and Hany Soliman served as the unpaid Guest Editors for the series.