Vol 10, No 5 (May 29, 2021): Annals of Palliative Medicine

Original Article

The effect of prohibiting outside food during COVID-19 pandemic on the body weight of schizophrenic patients taking olanzapine or clozapine: a retrospective self-controlled study
Chengfang Zhang, Xiaodan Wang, Chengping Hu, Wenhua Ding, Han Li, Meng Wu, Manji Hu, Qiang Wang, Xirong Sun
Creatinine-to-cystatin C ratio as a marker of skeletal muscle mass for predicting postoperative complications in patients undergoing gastric cancer surgery
Jiaqi Gao, Huiping Liang, Yun Qian, Junhai Pan, Wei Liu, Weilin Qi, Wei Zhou, Xiaolong Ge, Xianfa Wang
Outcomes and prognostic factors of apical periodontitis by root canal treatment and endodontic microsurgery—a retrospective cohort study
Shao-Qing Liu, Xue Chen, Xiao-Xiao Wang, Wei Liu, Xin Zhou, Xiao Wang
Free vastus lateralis muscle flap transplantation for postoperative chronic empyema: retrospective analysis of eight case series
Yongyong Wu, Zhongliang He, Chun Zhang, Yiyang Liu, Weihua Xu, Guoxing Chen, Zhijun Liu, Shunxin Xin, Lei Wang
β-blocker use before elective percutaneous coronary intervention as a risk factor for periprocedural myocardial injury incidence in male patients below 75 years old: a single-center retrospective study
Min Wang, Qingbo Lv, Yao Wang, Yongchen Wang, Maoning Lin, Liding Zhao, Guosheng Fu, Wenbin Zhang
Risk factors for mortality of coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients during the early outbreak of COVID-19: a systematic review and meta-analysis
Yanyan Wu, Hongyu Li, Zhongheng Zhang, Wenhua Liang, Tiansong Zhang, Zhenhua Tong, Xiaozhong Guo, Xingshun Qi
Aggravation of airway inflammation in RSV-infected asthmatic mice following infection-induced alteration of gut microbiota
Jing Wang, Huina Lu, Linlin Yu, Weiwei Cheng, Wuning Yan, Xiaoping Jing
Safety, efficacy, and analysis of key parameters after prophylactic administration of a sustained-release formulation of azithromycin in lung cancer surgery
Daisuke Taniguchi, Hironosuke Watanabe, Yoshitomo Morinaga, Daisuke Sasaki, Junichi Matsuda, Shuntaro Sato, Norihito Kaku, Takuro Miyazaki, Keitaro Matsumoto, Tomoshi Tsuchiya, Toshiyuki Sakaeda, Katsunori Yanagihara, Takeshi Nagayasu
Cardiovascular medication and long-term outcome among intensive care unit survivors: a retrospective study
Tak Kyu Oh, In-Ae Song
Impact of fentanyl on acute and chronic pain and its side effects when used with epidural analgesia after thoracic surgery in multimodal analgesia: a retrospective cohort study
Hirotsugu Miyoshi, Ryuji Nakamura, Hiroyuki Kido, Soushi Narasaki, Tomoyuki Watanabe, Mayuko Yokota, Tomomi Ishii, Takahiro Kato, Noboru Saeki, Yasuo M. Tsutsumi
Development and validation of a nomogram for determining patients requiring prolonged postanesthesia care unit length of stay after laparoscopic cholecystectomy
Bingbing Cao, Li Li, Xiangfei Su, Jianfeng Zeng, Weibing Guo
Efficacy of domiciliary noninvasive ventilation on clinical outcomes in posthospital chronic obstructive pulmonary disease patients: a meta-analysis of randomized controlled trials
Xue He, Lijuan Luo, Yiming Ma, Yan Chen
Efficacy and safety of Reduning injection in the treatment of COVID-19: a randomized, multicenter clinical study
Xiaolong Xu, Junhua Zhang, Wenke Zheng, Zifeng Yang, Xuegong Zhao, Changfeng Wang, Hongzheng Su, Li Zhao, Leyang Xue, Fen Hu, Xiaohong Xu, Minyong Wen, Jiong Liao, Zhaohai Zeng, Liping Wang, Jiaqing Zeng, Yuhong Guo, Bo Li, Qingquan Liu
Post-operative chemotherapy improves the survival of patients with well differentiated widespread metastatic appendiceal non-mucinous adenocarcinomas
Tianyu Yu, Hao Fan, Qiang Lv, Jun Li, Lei Wei, Minglong Wang, Jiangnan Dong, Xiaoyan Cai
The impact of pretransplant hepatic encephalopathy, model for end-stage liver disease (MELD) scale on long-term survival following deceased donor liver transplantation: a retrospective study
Ji-Uk Yoon, Yeong Min Yoo, Gyeong-Jo Byeon, Hye-Jin Kim, Eun-Ji Choi, Seyeon Park, Hee Young Kim
The impact of chemotherapy-induced neutropenia on the outcome of direct-to-implant immediate breast reconstruction
Yong Sakong, Man Ki Choi, Jun Ho Lee
Efficacy and safety of ultrasound-guided above-knee lateral approach for popliteal sciatic nerve block in surgeries below the knee: a randomized controlled trial
Lin-Jia Zhu, Chan-Juan Gong, Zhen-Feng Zhang, Qing-Wei Zhang, Pei-Pei Peng, Yan Ni
Effect of simple-bundles management vs. guideline-bundles management on elderly patients with septic shock: a retrospective study
Qian Yang, Zhong Wang, Jian Guan
Expression profile of circular RNAs in oral lichen planus
Yuhan Song, Siming Xu, Yanxiong Shao, Shuyun Ge, Haiwen Zhou
Drug discovery in rheumatoid arthritis with joint effusion identified by text mining and biomedical databases
Zhuo Li, Jun Fu, Yalei Cao, Chi Xu, Xinli Han, Wupeng Zhang, Zelong Song, Jiying Chen
Association between N-terminal pro-BNP and 12 months major adverse cardiac events among patients admitted with NSTEMI
Xiaowen Gong, Tiantian Zhang, Siyuan Feng, Desheng Song, Yang Chen, Tingting Yao, Peng Han, Yuanyuan Liu, Changping Li, Zhen Song, Jing Gao, Zhuang Cui, Jun Ma, Yin Liu
The effect and pharmacology of Yizhi Sheng Hui decoction on Alzheimer’s disease
Qiubing Li, Yi Hou, Baosheng Zhao, Yingfan Li, Xinyu Zhang, Rong Mei, Shuo Wang, Peng Wang, Ying Liu
Efficacy and safety of ultrasound-guided percutaneous nephrolithotomy for kidney calculi patients with ankylosing spondylitis: a retrospective single center analysis
Mingrui Xia, Yang Hong, Lizhe An, Liulin Xiong, Xiaobo Huang, Qingquan Xu
COVID-19 in oncology palliative care: psychological stress from the perspective of psychodynamics at work
Alex Sandro de Azeredo Siqueira, Enéas Rangel Teixeira, Daianny Arrais de Oliveira da Cunha, Fernanda Barcellos Santiago, Endi Evelin Ferraz Kirby, Luciene Miguel Lima Neves
Evaluation of medical quality and treatment trends of nonvalvular atrial fibrillation in Beijing inpatients
Hai-Rong Yu, Chang-Sheng Ma, Xin Du, San-Shuai Chang, Jian-Zeng Dong
Patients with different types of arthritis may be at risk for major depression: results from the National Health and Nutrition Examination Survey 2007–2018
Mi-Yuan Wang, Jie Li, Hong-Ye Peng, Jia Liu, Kai-Lin Huang, Lei Li, Zao-Fang Yan, Zhen-Hai Zhao
Effect of interval training with non-invasive ventilation in severe chronic obstructive pulmonary disease—a prospective cohort study with matched control group
Monika Fekete, Maria Kerti, Vince Fazekas-Pongor, Peter Balazs, Zoltán Csizmadia, Anna N. Nemeth, Stefano Tarantini, Janos T. Varga
Intermittent fasting therapy promotes insulin sensitivity by inhibiting NLRP3 inflammasome in rat model
Bing-Jun Liang, Sheng-Rong Liao, Wei-Xuan Huang, Chao Huang, Hao Sheng Liu, Wei-Zeng Shen
Effect of 3 mg versus 6 mg pegfilgrastim on the prevention of febrile neutropenia in breast cancer patients receiving docetaxel and cyclophosphamide: a retrospective study
Zhisheng Zhang, Huan Li, Jiacheng Zhang, Xuan Ye, Hongyue Liu, Qing Zhai, Bo Yu, Qiong Du
The relationship between prescription of ultrafiltration and intradialytic hypotension in Chinese hemodialysis patients
Fei Deng, Wenjia Di, Yuexian Ma, Yi Li, Tianping Liao, Junjie Mou, Daqing Hong, Wei Wang, Jin Chen, Peidu Jiang, Guisen Li, Jiayan Mao, Jing Feng
Clinical application of NRS-2002 in nutritional risk screening of tuberculosis inpatients
Yi Li, Feng Yang, Hong Zhou, Li Shu, Rong Wang, Chuan Zhao
The application of procalcitonin in respiratory diseases: an evaluation of the current research literature
Yun Tan, Xiujun Zhan, Haibin Cui, Xiaoqian Chen, Zengqian Hui, Lanxiang Ma
Repair of severe peri-knee soft tissue defect using an anterolateral thigh flap with the descending genicular vessels as the recipient pedicle: a case series of 14 patients
Jun Liu, Yongwei Wu, Ming Zhou, Hao Liu, Yongqiang Kang, Yapeng Wang, Xueyuan Jia, Yongjun Rui
Clinical characteristics and outcomes of adult patients with acquired thrombotic thrombocytopenic purpura: a single center retrospective study
Fang Huang, Xiao-Ping Li, Ying Xu, Xin-Yue Li, Dong-Rong Li, Yan Hao, Zi-Qiang Yu, Jun Jin, Jun Wang
Analysis of the relationship between serum amyloid protein A, procalcitonin, C-reactive protein, and peripherally inserted central catheter infection in patients with malignant tumor
Junyao Chen, Jinjing Huang, Tao Wang, Chenggang Xie
The effect of sedentary time on the results of exercise therapy in patients with peripheral arterial disease complicated with type 2 diabetes
Lu Gu, Ling Duan, Ping Xie, Lin He, Wentao Peng, Fengling Zhou
Relationship between the changes in thromboxane B2, 6-keto-prostaglandin Fla, and blood glucose levels and progressive ischemic stroke
Lunbo Liu, Aiping Feng, Chen Du, Changmin Qi
A meta-analysis and systematic review of intracranial pressure monitoring on severe craniocerebral injury
Huijun Wang, Yi He, Ruofei Liang, Xuan Wu, Long Zhao, Juan Yang, Xiaoping Tang
A retrospective analysis of the risk factors affecting recurrence time in patients with recurrent glioblastoma
Renhua Huang, Tianwei Wang, Zhijun Liao, Zhenwei Wang, Ming Ye, Di Zhou, Huaying Xie, Yongrui Bai, Yongming Qiu, Yulong Liu
Analysis of the physiological and pathological factors of hospitalized patients taking warfarin and the correlation between drug interactions and warfarin efficacy
Li Zhang, Wen Chen, Danna Gan
Value of thromboelastography combined with anticoagulant detection in patients over 60 years of age with cardiovascular or cerebrovascular disease
Fenglian Zhao, Pengyue Yu, Xiaoyan Lv, Mengyu Pang, Lijuan Zhao, Xiaohua Zhang, Liyan Zhao
Interaction between valproic acid and carbapenems: decreased plasma concentration of valproic acid and liver injury
Zhihong Li, Weiqi Gao, Guifen Liu, Zhiling Zhang
Analysis of the influencing factors and nursing strategy for acute atelectasis after traumatic brain injury surgery
Hong Wu, Liang Gong, Zhongxin Qian, Qing Mao
Prophylactic vertebral augmentation in patients with intra-disc leakage after kyphoplasty
Ji-Le Jiang, Ya-Jun Liu, Bin Xiao, Gui-Lin Zhang, Wei Tian
Preoperative pectoralis muscle radiodensity as a risk factor for postoperative complications after thoracoscopic lobectomy for non-small cell lung cancer
Jinye Zhang, Linmin Chen, Xiaoshan Hu, Xuguang Rao, Qi Liu, Junqin Zhan, Taisheng Liu
Study on the application effect of bisoprolol combined with sacubitril valsartan sodium tablets in the cardiac rehabilitation of patients with acute myocardial infarction combined with left heart failure after percutaneous coronary intervention (PCI)
Chi Chen, Xin Wu, Yufeng Li, Yinian Peng
Clinical effects of different etching modes for universal adhesives: a systematic review and meta-analysis
Xiaofang Hong, Zhenxian Huang, Zerong Tong, Haimin Jiang, Meixuan Su
Comparative study of vitrectomy combined with internal limiting membrane peeling and vitrectomy combined with internal limiting membrane flap covering in idiopathic macular hole treatment: a meta-analysis and systematic review
Tao Jiang, Lingmin Zhang, Qi Wan, Zhiyong Zhang
The relationship between stress, resilience, and quality of life in Chinese high school students
Yueyi Sun, Wei Pan, Yi Zhang, Guangxing Xu, Juzhe Xi, Qingfang Bao, Xiaohua Bian
Effect of upper gastrointestinal bleeding on prognosis of middle-aged patients with acute ischemic stroke: a retrospective study
Tinggang Wang, Dongxiao Zhu, Liang Kong, Chenyan Mu, Chaosheng Li, Lingling Hu
Effect of anthracycline-based postoperative chemotherapy on blood glucose and lipid profiles in patients with invasive breast cancer
Aiying Qi, Yanping Li, Susu Yan, Huiying Sun, Yuhui Chen
A noninvasive diagnostic model for significant liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B based on CHI3L1 and routine clinical indicators
Qingyong Huang, Jianhua Wu, Chunse Huang, Xiuli Wang, Zhenxing Xu
A systematic review and meta-analysis of effect evaluation of traditional Chinese medicine in treating acute respiratory distress syndrome
Ziyun Liu, Shuyu Li, Weijun Zhao, Gang Zhou
A clinical study of lyophilized intravenous human immunoglobulin containing high-titer cytomegalovirus-neutralizing antibody for the treatment of cytomegalovirus viremia after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Ping Zhang, Donglin Yang, Jixin Tian, Sizhou Feng, Erlie Jiang, Mingzhe Han
Clinical observation of warming acupuncture and moxibustion at the temples combined with Deanxit in the treatment of tension headache with anxiety and depression: a retrospective study
Runa A, Qinglin Bao, Yin Chaoketu Sai, Muqile Te, Rilebagen Hu, Rentuya Sa, Rigenjiya Mu, Agula Bo
A systematic review and meta-analysis of the safety and efficacy of anti-thymocyte globulin combined with eltrombopag in the treatment of severe aplastic anemia
Jiayou Zhang, Yabing Wu, Junhui Liu, Shaolin Han, Lijuan Chen, Hui Wang, Yu Peng
Elevated B-type natriuretic peptide (BNP) and soluble thrombomodulin (sTM) indicates severity and poor prognosis of sepsis
Lei Yue, Xiyu Deng, Mengdie Yang, Xin Li
Effect of continuity of care on anticoagulant therapy and quality of life after heart valve replacement: a systematic review and meta-analysis
Xia Yuan, Yihong Chen, Yu Zhuang, Wei Qin, Ying Lin
Low prevalence of vitamin D deficiency in adult residents in Hainan, the tropical island province of China
Leweihua Lin, Qianying Ou, Lu Lin, Huachuan Zhang, Kaining Chen, Daoxiong Chen, Huibiao Quan, Yangli He, Tuanyu Fang
Side effects of CDK4/6 inhibitors in the treatment of HR+/HER2− advanced breast cancer: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
Lin Yang, Jingyi Xue, Zhengyu Yang, Meixue Wang, Ping Yang, Yanming Dong, Xianli He, Guoqiang Bao, Shujia Peng
The effect of biopsychosocial holistic care models on the cognitive function and quality of life of elderly patients with mild cognitive impairment: a randomized trial
Li-Li Gong, Feng-Yan Tao
Impacts of psychological resilience on self-efficacy and quality of life in patients with diabetic foot ulcers: a prospective cross-sectional study
Dan Kuang, Dan-Feng Gu, Hong Cao, Qin-Fang Yuan, Zhi-Xia Dong, Dan Yu, Xiao-Ming Shen
Surgical membranectomy with modified incision and capsulotomy microscissors for persistent pupillary membrane
Huiling Hu, Danyao Nie, Yunyun Zou, Bing Du, Min Fang, Mingmin Yang, Jiantao Wang, Xinhua Liu
Study on the correlation between physical activity level and quality of life 1 year after stroke
Suqin Sheng, Liliang Chen, Zeng Chen, Ji Zeng, Jingjing Zheng, Zheng Bei
Joint effect of platelet distribution width and stent surface area on major adverse cardiovascular events after percutaneous coronary intervention
Xiaofeng Zhang, Haiyan Ge, Xiaoxuan Gong, Jing Wang, Chunjian Li
Meta-analysis and systematic review of counselling on surgery
He Liang, Xuelian Wei, Wei Li, Di Wu, Yingying Cui, Bo Ma
The effect of combined supplementation with vitamin D and omega-3 fatty acids on blood glucose and blood lipid levels in patients with gestational diabetes
Shuzhen Huang, Jifen Fu, Ruxia Zhao, Bin Wang, Meiling Zhang, Lijuan Li, Chun Shi
A system review and meta-analysis of the treatment of acute angle-closure glaucoma under optical coherence tomography
Guang Chen, Peng Chen, Xinming Peng
The expression of platelet-derived growth factor, epidermal growth factor, and insulin-like growth factor-II in patients with polycystic ovary syndrome and its correlation with pregnancy outcomes
Jiefan Gao, Yangyang Song, Xiao Huang, Donghui Wang, Huilan Wang
Levels and clinical significance of serum homocysteine (Hcy), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), vaspin, and visfatin in elderly patients with different types of coronary heart disease
Jing Guan, Li Wu, Qian Xiao, Li Pan
Levels of Apelin-12, AT1R, and AGT are correlated with degree of renal fibrosis in patients with immunoglobulin A nephropathy
Qiao-Ying Wu, Yu Feng, Li-Li Wang, Xue-Hui Zhang
Analysis of the epidemiological and clinical characteristics of 65 patients with scrub typhus on the east coast of China
Pan Xu, Guomin Mao, Haiyan Jiang, Yuting Ren, Yue Wang, Guiwen Liang, Wei Liu, Yang Zhou, Zhongwei Huang, Bin Zhang, Xiaodong Chen, Lei Qi
The risk factors of early hemorrhage after emergency intravenous thrombolysis in patients with acute ischemic stroke
Xuemei Zhang, Yawei Yu, Lijuan Jiang, Tiantian Chen, Yan Sang, Yue Wang, Yuting Ren, Guomin Mao, Yanhong Gu, Hongwu Shen, Juying Lu
The effects of the instantaneous scanning glucose monitoring system on hypoglycemia, weight gain, and health behaviors in patients with gestational diabetes: a randomised trial
Xiaohua Zhang, Dongmei Jiang, Xu Wang
Intervention study of Snyder’s hope theory on the stigma of stroke in young and middle-aged patients: a randomised trial
Chunxia Ge, Hua Zhang, Guoyun Zhu, Aiping Cao, Jianping Zhang
The effects of cognitive bias modification for attention and interpretation on the postoperative psychological resilience and quality of life of patients with pituitary adenoma: a randomized trial
Jiajia Zhang, Xujuan Xu, Ziheng Wang, Shichen Jiang
Analysis of the effect of a root cause analysis in elderly patients with acute pancreatitis: a randomized trial
Xianmei Lyu, Changgui Sun, Zhixia Dong, Yanmin Wu
Low-pressure pneumoperitoneum reduces influence on ovarian hormones in infertile women: a randomised trial
Juan Qin, Guoling Song, Yao Jiang, Qin Liu, Hong Lin
Clinical efficacy evaluation and prevention of adverse reactions in a randomized trial of a combination of three drugs in the treatment of cancerous pudendal neuralgia
Junjie Hou, Yifan Lin, Yanqiu Fang, Xiaonan Li, Xiao-Nan Li, Ying Yang, Ning Liu, Xianzhuo Jiang, Yingying Yu, Ying Zhou, Xuguang Mi, Zhiqiang Ni, Xiaodan Lu, Ning-Yi Jin

Review Article

The global trends of migraine research from 2010 to 2019: a scientometric study
Tingting Lu, Jieyun Li, Jingwen Li, Meixuan Li, Lufang Feng, Xiuxia Li, Long Ge, Cuncun Lu, Kehu Yang

Case Report

Bloodstream infection caused by Yersinia enterocolitica in a host with ankylosing spondylitis: a case report and literature review
Yang-Xi Liu, Han Zhong, Ke-Jia Le, Min Cui
Large pulmonary cavity in COVID-19 cured patient case report
Ying Chen, Wanling Chen, Jiansheng Zhou, Cong Sun, Yujie Lei
Peripheral nerve field stimulation successfully manages axial pain after posterior cervical spine surgery: case report
Hiroaki Owada, Masahiko Sumitani, Reo Inoue, Mariko Kawashima, Kazuhiko Ishii, Masahiro Shin, Kanji Uchida
An ALK-positive lung adenocarcinoma with gastric and skin metastasis: a case report and literature review
Xueqin Duan, Xinhan Zhao, Shuhong Wang
An HIV-infected patient with coronavirus disease 2019 has a favourable prognosis: a case report
Chong Tian, Lei Tang, Jiahong Wu, Wuchao Li, Xing Ming, Hourong Zhou, Weidong Wu, Xianchun Zeng
Successful thrombolytic therapy in acute ischemic stroke after reversal of warfarin: a case report
Gang Qiu, Yi-Dan Yan, Xue-Feng Zhang, Ming Shen, Jiao Qian, Xiao-Dong Ma, Zhi-Chun Gu
Pseudotumor and repeated dislocation after total hip arthroplasty with ceramic-on-metal bearing: a case report
Yin-Qiao Du, Tao Luo, Jing-Yang Sun, Hai-Yang Ma, Ming Ni, Yong-Gang Zhou
Diagnosis of complex regional pain syndrome type 1 in patients with corticobasal degeneration: a case report
Hee Sup Chung, Seung Min Kim, Min Cheol Chang, You Gyoung Yi, Hyo Jung Kang, Dae Hyun Kim, Kyung Hee Do
Pulmonary benign metastasizing leiomyoma: a case report and literature review
Hao Jiang, Li Ma, Xiao-Wei Qi, Li-Zhen Yan, Hai-Xia Feng, Li-Jun Suo, Bo Liu
Plasmapheresis in the treatment of multi-drug intoxication involving levothyroxine sodium and calcium channel blockers: a case report
Ran Li, Yong-Wei Xu, Ying Xue, Xian-Zheng Wu
High tumor mutation burden in a patient with metastatic gastric cancer sensitive to trastuzumab: a case report
Chun-Ting Hu, Yi-Chen Zhou, Li-Dong Zu, Guo-Hui Fu, Qi Li
Acute hemorrhagic necrotizing enteritis: a case report and review of the literature
Shaoxiong Zeng, Christ-Jonathan Tsia Hin Fong, Leijia Li, Yanping Liang, Qiong Liang, Bo Wei, Jin Tao
Hypertrophic pulmonary osteoarthropathy with esophageal sarcomatoid carcinoma: a case report
Maoyuan Zhao, Yanru Du, Qing Peng, Zhouguang Hui
Invasive angiomyxoma diagnosed by transvaginal ultrasound: a case report
Xue Yang, Liang Zhang, Wei Zhao, Yuzhu Zhang, Jing Yu
Coexistence of antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis and membranous nephropathy: a case report
Menghan Gao, Jing Wang, Dan Dong, Yang Liu, Weixia Sun, Zhonggao Xu, Hang Yuan
Delayed thrombocytopenia as a rare but serious adverse event secondary to immune checkpoint inhibitor: a case report
Hui Zhou, Ning Li, Huifeng Tang, Hang Chen, Xiaohui Chen, Liang Zhang, Diehong Tao
A case report of acute simultaneous cardiocerebral infarction: possible pathophysiology
Xiaoli Wang, Quanye Li, Yao Wang, Yang Zhao, Shucheng Zhou, Zhouyu Luo, Mingzhong Gu
Sudden deafness as an initial presentation of varicella: case report and literature review
Minmin Shao, Guofeng Xiong, Guangzao Xiang, Shile Xu, Yingsong Zheng, Liqun Zhang
A non-small cell lung cancer (NSCLC) patient with leptomeningeal metastasis harboring rare epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations G719S and L861Q benefited from doubling dosage of osimertinib: a case report
Chang-Guo Shan, Hui Wang, Tao Lin, Da Liu, Lei Wen, Zhi-Jie Chen, Jun-Jie Zhen, Ming-Yao Lai, Lu Zhang, Xiao Zou, Wei-Ping Hong, Lin-Bo Cai
Primary gastric melanoma with pancreatic metastasis: a case report
Zhihuan Xiao, Gang Ma, Guichen Li, Anjiang Gou, Yuanhong Xu, Shaowei Song, Kejian Guo, Zhe Liu

Editorial on Oligometastasis- Fallacy or Real Deal?1

Defining the role of curative local therapy in oligometastatic cancer: a new era
Tithi Biswas, Charles B. Simone II, Simon S. Lo, Michael T. Milano

Review Article on Oligometastasis- Fallacy or Real Deal?1

Oligometastases: history of a hypothesis
Michael T. Milano, Tithi Biswas, Charles B. Simone II, Simon S. Lo
Technical challenges of linac-based stereotactic ablative body radiotherapy: short review for non-radiation oncologists
Alina M. Mihai, Luke Rock, Michael T. Milano
Oligometastatic non-small cell lung cancer: a narrative review of stereotactic ablative radiotherapy
Michael Dohopolski, Puneeth Iyengar
Oligometastatic breast cancer: where are we now and where are we headed?—a narrative review
Collin L. Kent, Susan G. R. McDuff, Joseph K. Salama
A narrative review of oligometastatic prostate cancer—an evolving paradigm
Kobika Sritharan, Romelie Rieu, Alison Tree
The multidisciplinary management of oligometastases from colorectal cancer: a narrative review
Edward T. J. Chandy, Helen J. Saxby, Jennifer W. Pang, Ricky A. Sharma
Treatment paradigms for oligometastatic pediatric cancers: a narrative review with a focus on radiotherapy approaches
Timothy D. Smile, Shireen Parsai, Travis M. Pflederer, Erin S. Murphy
Limited brain metastases: a narrative review
Kevin Victor Chaung, Andrew Edward Sloan, Serah Choi
The role of immunotherapy in combination with oligometastasis-directed therapy: a narrative review
William Tyler Turchan, Steven J. Chmura
A review of ongoing trials of stereotactic ablative radiotherapy for oligometastatic disease in the context of new consensus definitions
George J. Li, Andrew J. Arifin, Faiez Al-Shafa, Patrick Cheung, George B. Rodrigues, David A. Palma, Alexander V. Louie

Disclosure:

1. The series “Oligometastasis- Fallacy or Real Deal?” was commissioned by the editorial office, Annals of Palliative Medicine without any sponsorship or funding. Simon Lo, Michael Milano, Tithi Biswas and Charles B. Simone, II served as the unpaid Guest Editors for the series.